กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์ที่จะดำเนินงานโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 1) เพื่อเป็นการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ในด้านความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงาน ที่จะดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการฯ เพื่อนำไปประกอบการสำรวจออกแบบและพัฒนาโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์

จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสียที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว และบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วม การเรียนเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อย) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 ถึงวันเสาร์ 6 กรกฎาคม 2562 โดยแบ่งเป็น 4 เวที ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่